Skip to main content

Análisis, síntesis y evaluación

Treball cooperatiu, síntesi i comunicació oral a partir de la cerca d'informació sobre un tema específic d'ecologia

Objectiu: Amb aquesta activitat, com a resultat de la cerca d'informació sobre un tema concret de l'assignatura ecologia, es vol treballar la comunicació oral, al temps que es reforcen altres competències genèriques com són la capacitat de selecció i de síntesi de la informació i el treball autònom i cooperatiu.

Desenvolupament: L'activitat es realitza en grups de quatre persones i durant un període de tres mesos. Es requereix la tutorització per part del professorat i és preferible l'us de les noves tecnologies per evitar una despesa de temps excessiva i innecessària.

Inicialment els grups disposen de les pautes bàsiques per a la realització del treball, la temporalització de la seqüenciació i un llistat dels diferents temes que es poden desenvolupar.

El treball, a més de fomentar el treball en equip, implica la cerca i selecció d'informació, la capacidad de síntesi per elaborar un esquema de continguts, la utilització de les noves tecnologies per a la comunicació entre els membres de l'equip i amb el professorat; així com a l'hora de fer la presentació.

L'avaluació es realitza mitjançant rúbriques i inclou tant l'autoavaluació com l'avaluació per iguals entre les persones de l'equip, així com per part de les persones assistents a la presentació oral.

 

Reseña de un artículo científico

El objetivo de esta actividad consiste en leer y comprender un artículo científico y elaborar una reseña crítica académica sobre él. La reseña es un tipo de escrito expositivo y argumentativo. De esta forma, conseguimos idealmente que los alumnos:

  • Se familiaricen con el léxico y las estructuras del idioma en el que esté escrito el artículo.
  • Comuniquen, mediante la reseña, los temas que articulan el artículo y sepan transmitirlo. (esto es, explicarlo) a otra persona (por ejemplo, un compañero de clase).
  • Trabajen sus habilidades de análisis y síntesis.
  • Relacionen el contenido del artículo con sus propios conocimientos o con el temario de la asignatura.
  • Desarrollen su pensamiento crítico y creativo.
  • Empleen herramientas informáticas de edición de texto científico.

Actividad elaborada conjuntamente por Cristina Matute y David Sánchez

Constructo: Uso de las herramientas electrónicas para el tratamiento y presentación de la información en el aula

Modalidad: Trabajo de equipo. 4 miembros por equipo.

Objetivo de aprendizaje: Construir un documento base explicativo y descriptivo sobre las lecturas asignadas, en el aula y presentarlas en el soporte electrónico adecuado para el tratamiento y presentación de la información.

Se adjuntan los documentos con las instrucciones de la actividad, los enlaces de las lecturas electrónicas complementarias al módulo III Uso de herramientas electrónicas para la presentación de información en el aula, de la asignatura TICS aplicadas a la Educación primaria, así como enlaces relacionados con las herramientas de sintesis y la comunicación educativa.

 

Juego del Diccionario

1. El docente propone a los alumnos/as la escritura de un párrafo breve (cuatro-cinco líneas) sobre un tema determinado.

Ejemplos:

  • Razona el motivo por el cual cierto algoritmo converge.
  • Define un concepto.
  • ¿Cuál ha sido el concepto clave aprendido en la clase de hoy?

2. Todos los alumnos/as y también el docente realizan su escrito, que será anónimo.

3. Todos los escritos se entregan al docente

4. El docente mezcla los escritos y los lee en voz alta.

5. Una vez leídos los escritos, cada alumno vota cuál de ellos piensa que es el que ha redactado el docente.

6. Se comprueba la definición ganadora, si coincide o no con la del profesor, y se discute cuál sería la mejor de todas ellas.
 

 

Lectura i comprensió de textos en anglès

El fet de saber llegir no significa que s'entengui el que s'està llegint. Aquesta dificultat s'accentua quan el text que s'està llegint es troba escrit en un altre idioma, com ara l'anglès. Això fa que els nostres alumnes sovint s'oposin a fer feina amb textos llargs escrits en anglès.

Aquesta activitat té l'objectiu d'eliminar algunes d'aquestes resistències, mitjançant un exercici de lectura guiada amb un capítol d'un llibre sobre comunicacions industrials. El capítol en qüestió discuteix (en anglès) l'evolució històrica dels sistemes de control industrial, fins arribar a les arquitectures actuals. Per cada una de les arquitectures discutides, el capítol mostra un esquema i discuteix les seves particularitats.

Al principi d'aquesta activitat l'estudiant es troba amb tres fulls que mostren de forma desordenada tots els esquemes discutits al capítol. Es demana a l'estudiant que, a partir del text, ordeni les arquitectures cronològicament i que expliqui els avantatges i inconvenients de cada una d'elles. D'aquesta forma la lectura té més el sentit d'una cerca, ja que els alumnes han d'extreure la informació rellevant entre tota la informació existent.

Al document adjunt només apareix l'enunciat de l'activitat. La resta del material són fotocopies del llibre i els tres fulls amb els esquemes desordenats.

El póster

El póster es un documento que en poco espacio y de manera esquemática reune gran cantidad de información. Es una técnica de gran utilidad a la hora de aprender conceptos y sirve para centrar el trabajo de los alumnos. Es una forma activa de trabajar y permite la presentación de ideas de cada grupo al acabar la tarea.